Planning

In de komende tien jaar zullen we de plannen uitwerken en waar nodig bijstellen. Met steeds weer dat ene doel voor ogen: Culemborg, the place to be in business in 2025!

Initiatie fase

01·10·2014

Plan van aanpak

Ontwikkelfase

01·07·2015

Ontwikkelen visie

Input uit ondernemersgesprek van 19 mei 2015 verwerken in visiedocument, voorleggen aan de stuurgroep en de klankbordgroep. Digitale versie ontwikkelen voor verspreiding onder alle ondernemers en belangrijke stakeholders.

Uitwerken van definitieve visie

De volgende stap in de ontwikkeling van een visie kan worden aangevangen. De visie wordt uitgewerkt in een strategisch plan inclusief doelstellingen voor de komende jaren.

Uitwerken doelstellingen en strategie

Wat willen we bereiken? De doelen die de ondernemers willen bereiken, worden van de visie afgeleid. Vervolgens wordt een strategisch plan gemaakt. Dit omvat een reeks samenhangende stappen en acties om de inzichten en doelstellingen uit de visie daadwerkelijk te bereiken.

Wat is de resultante van deze stap? Een strategisch plan inclusief concrete doelstellingen (SMART).

Er is nu een visie en strategie om onze ambitie waar te maken: Culemborg, the place to be in business in 2025! De volgende fase kan worden aangevangen: het strategisch plan met de geformuleerde ambities en doelstellingen moet worden omgezet in concrete actieplannen en speerpunten.

Uitvoeringsfase

01·10·2015

Uitvoeren plannen

Wat willen we bereiken? Het opstellen en uitvoeren van concrete actieplannen.

Wat is de resultante van deze fase? We streven onder andere naar minimaal zeven realiseerbare actieplannen die passen binnen de Ondernemersvisie 2025, waaronder de positionering van sterke sectoren in Culemborg.

Afrondingsfase

31·12·2025

Afronden

Veel trajecten om tot verandering te komen, worden te snel losgelaten. Het is belangrijk om in deze fase te blijven zoeken naar verbeteringen.