Positionering en communicatie

Voor een succesvolle realisatie van deze visie moeten we aan de slag. Actieve positionering en krachtige communicatie zijn hierbij onmisbaar.

Positionering

Bij het streven naar de ambitie ‘Culemborg, the place to be in business in 2025’ moeten we kiezen wat we in de ‘etalage’ van ondernemend Culemborg willen zetten. Via die etalage kunnen we namelijk een onderscheidende positionering realiseren, met een eigen verhaal en boodschap.

Werken aan één profiel van de stad

Het is wenselijk dat Culemborg als stad visie en beleid heeft op ondernemen in samenhang met andere onderdelen van de stad. Denk bijvoorbeeld aan scholing, toerisme, het maatschappelijk veld en dergelijke. Zo’n integrale visie zou goed zijn voor een sterke positionering van de stad en voor het ondernemersklimaat.

Eenheid in diversiteit

Culemborg zou eenheid moeten nastreven om haar zichtbaarheid en herkenbaarheid te vergroten. Tegelijkertijd moet ruimte worden gegeven aan individuele ontwikkelingen van bijvoorbeeld ondernemers, bedrijventerreinen, winkelcentra en de binnenstad. Al die partijen hebben ieder een eigen verhaal. We moeten bekijken hoe die verscheidenheid op een versterkende manier ook een eenheid kan worden.

Culemborg in de regio

Kijkend naar de kansen op regionaal gebied, heeft Culemborg er baat bij om haar krachten nog meer te bundelen met de omringende steden. Samen kunnen deze steden zich als aantrekkelijke regio voor bedrijven of bedrijfstakken positioneren.

Communicatie

Communicatie bevat meerdere lagen. Om onze boodschap – ‘Culemborg, the place to be in business in 2025’ – succesvol uit te dragen, moeten we consequent en consistent communiceren gedurende een langere periode.

Ambassadeurschap

Communicatie moet van binnenuit komen en geladen zijn. Dat betekent dat we moeten bouwen aan een stevig fundament. Enthousiaste ambassadeurs zijn daarbij onmisbaar. Zij zijn degenen die anderen inspireren, meenemen in het gedachtegoed en coachen.

Korte en lange termijn

Communicatie moet zich richten op de korte én de lange termijn. Het is belangrijk dat we nauw samenwerken met onze stakeholders, zoals de overheid. Als we het gezamenlijk belang goed belichten, kunnen we draagvlak creëren en behouden.

Visuele eenheid in diversiteit

Een eenduidig verhaal en een eenduidige boodschap zijn essentieel. Daarnaast is het aan te bevelen om stadsbreed ook visuele synergie te creëren: door eenheid in logogebruik. Dat vergroot de herkenbaarheid van Culemborg en/of haar deelgebieden, branches en dergelijke. Visie en beleid op dit onderdeel zijn hierbij een voorwaarde; daarmee kunnen we de huidige ‘wildgroei’ aan beeldmerken tegengaan.

Een goed ondernemersklimaat betekent samenwerking van alle ondernemers, winkeliers, horeca en commerciële dienstverlening. Maar ook met de gemeente en bewoners.
Jan Merkx, voorzitter VOC